Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Terug

Mantelzorg en werkloosheid

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen volledig werklozen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt indien zij mantelzorg verrichten.

Een Koninklijk Besluit van 15/04/2015 voorziet de mogelijkheid voor een volledig werkloze om met vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt mantelzorg te verrichten.

Met 'mantelzorg' wordt bedoeld:

- palliatieve zorg: deze vrijstelling kan gevraagd worden voor een periode van ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg behoeft.
- zorg voor een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad en zorg voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar: deze vrijstelling kan gevraagd worden voor een hernieuwbare periode van ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden en dit voor een totale duur van maximum 48 maanden.  

Tijdens de periode van vrijstelling ontvangt de werkloze een verlaagd bedrag aan uitkeringen dat per maand ongeveer € 265 (in geval van palliatieve zorg of gedurende de eerste 24 maanden van de vrijstelling) of € 215 (vanaf de 25ste maand van de vrijstelling) bedraagt. 

De nieuwe regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2015.

De aanvraag gebeurt via de uitbetalingsinstelling en met een formulier C90, dat ofwel mee door de behandelende geneesheer wordt ingevuld (palliatieve zorg of zorg voor een zwaar zieke), ofwel vergezeld is van een attest van de FOD Sociale Zekerheid, dienst Personen met een Handicap (zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar).

Meer info via http://www.rva.be/nl/nieuws/mantelzorg-nieuwe-reglementering-voor-werklozen

actua      0 reacties       28 mei 2015

Boodschappenlijn Samana helpt mantelzorgers

Als mantelzorger ga je vaak naar de winkel voor je zorgbehoevend(e) familielid of vriend. Dat neemt veel tijd in beslag. ...

mantelzorger van de week      1 reactie

Mantelzorger van de week: Christiane Hendrickx

Christiane is mantelzorger voor haar man. Die heeft de ziekte van Huntington. Een heftige ziekte, waardoor ‘het zorgen voor’ allesbehalve ...

mantelzorger van de week      14 reacties